Pelaajien siirtyminen kaudella 2017 - 2018

30.8.2017

Pelaajien siirtymisessä HYRI- seuroista (Kiekko-Nikkarit ja Jää-Ahmat) toiseen seuraan tai HYRIn toiseen joukkueeseen on ollut epäselvyyksiä. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on selventää käytäntöä, jotta ikäviltä tilanteilta vältytään. HYRI- yhteistyöseuroissa noudatetaan SJL:n kilpailusääntöjä (keskeisimmät asiat avattu alla), sekä seurojen tarkentavia ohjeistusta.

Pelaajasiirrot Suomessa (edustusoikeuksien siirto) 

Edustusoikeus alkaa siinä seurassa jossa pelaaja pelaa ensimmäisen kerran E2 ikäluokassa tai vanhemmissa. Pelaajan edustusoikeus siirtyy uuteen seuraan ainoastaan Jääkiekkoliiton hyväksymän seurasiirtomenettelyn kautta.

Siirtomenettely HYRIssä

 1. Pelaaja ilmoittaa halustaan siirtyä joukkueen vastuuvalmentajalle/-ohjaajalle
 2. Valmentajan keskustelu pelaajan ja hänen huoltajan kanssa
 3. Valmentajan keskustelu seuran valmennuspäällikön kanssa
 4. Pelaajan ja hänen huoltajan keskustelu vastaanottavan seuran/joukkueen valmentajan kanssa
 5. Vastaanottavan joukkueen valmentajan keskustelu oman valmennuspäällikön kanssa
 6. Jos vastaanottava seura katsoo haluavansa vastaanottaa pelaajan, valmennuspäällikkö keskustelee lähtöseuran valmennuspäällikön kanssa.
 7. Jos valmennuspäälliköt pääsevät yksimielisyyteen pelaajan siirtymisestä, pyytää vastaanottavan seuran valmennuspäällikkö siirtoa SJL:n pelaajan siirtojärjestelmän kautta. Lähtöseuran valmennuspäällikkö/toiminnanjohtaja hyväksyy siirron tarkastettuaan, ettei pelaajalla ole suorittamattomia velvoitteita lähtöseuraa kohtaan.

Siirtomenettely aloitetaan liiton edellyttämällä tavalla liiton siirtojärjestelmässä. Seurasiirto ja edustusoikeus uudessa seurassa on voimassa, kun kirjaamismaksu on maksettu liiton edellyttävällä tavalla ja on kirjautunut liiton rekisteriin.

Mikäli seura kieltäytyy antamasta seurasiirtoa, on seuran ilmoitettava kirjallisesti pelaajalle sekä liittoon kieltäytymisen perusteet viikon kuluessa. Liitto voi painavista syistä aloittaa seurasiirtomenettelyn, vaikka vanha seura ei ole aloittanut siirtomenettelyä edellä mainitulla tavalla.

Edustusoikeuden omaava seura voi vaatia rahallisen korvauksen siirrosta pelaajalta vain jos pelaajalla on voimassaoleva pelaajasopimus/sitoumus pelaamisesta edustusoikeuden omaavan seuran kanssa ja/tai edustusoikeuden omaavan seuran säännöissä on siirtymiseen liittyviä taloudellisia velvoitteita.

Urheiluseuralla on lähtökohtaisesti oikeus vaatia joukkueesta tai ryhmästä poislähtevän lapsen tai nuoren vanhemmilta kohtuullisena pidettävä osuus maksamatta jäävistä loppukauden toimintamaksuista. Joukkueen tai ryhmän toiminta suunnitellaan ja toimintamaksujen suuruus lasketaan kauden alussa toimintaan osallistuvien lasten tai nuorten lukumäärän perusteella. Lapsen tai nuoren jääminen ennenaikaisesti pois ryhmästä johtaa jäljelle jäävien lasten tai nuorten vanhempien kustannustaakan kasvamiseen. Tämä voi johtaa joukkueen toiminnan kannalta negatiiviseen kierteeseen, jossa maksajien määrä vähenee ja jäljelle jäävien lasten tai nuorten vanhempien maksuosuus voi yllättäen muuttua kohtuuttomaksi. Urheilun oikeusturvalautakunta on erityisesti junioripelaajien seurasiirtoja koskevissa ratkaisuissaan ottanut kantaa siihen kuinka suuri korvaus voi olla (esimerkkejä UOL 21/2015, UOL41/2015, 28/2016)

01.07. jälkeen pelaaja voi vaihtaa seuraa ainoastaan seurojen suostumuksella. Liitto voi kuitenkin erittäin painavista syistä hyväksyä pelaajasiirron 1.7. jälkeen. Tällaisia syitä voi olla muutto toiselle paikkakunnalle.

Jos pelaaja 01.08. jälkeen osallistuu vanhan seuransa/joukkueensa harjoituksiin, katsotaan pelaajan jääneen vanhaan seuraansa/joukkueeseensa ja ilmoitus siirtohalukkuudesta sekä oikeus vapaaseen edustusoikeuden siirtoon raukeaa.

 

Pelaajasopimus/Sitoutuminen seuran/joukkueen toimintaan.

Sitoutuminen seuran/joukkueen toimintaa voidaan tehdä seuraavasti

 1. Pelaajasopimus (ei alle 15v, ei yleensä käytössä kuin aikuisten ja SM- tason joukkueissa)
 2. kauden lopussa tehtävän tiedustelun perusteella, jossa tiedustellaan pelaajan jatkamista kyseisessä joukkueessa ryhmän jäsenenä seuraavalla kaudella. Jos pelaaja/vanhemmat vastaavat tiedusteluun myönteisesti, sopimussuhde pysyy voimassa seuraavan toimintakauden loppuun
 3. Ilmoittautumalla erillisellä lomakkeella (voi olla sähköinen)
 4. Lapsi tai nuori voi antaa ryhmässä jatkamista tarkoittavan tahdonilmaisun osallistumalla seuraavan kauden toimintaan. Hänen voidaan tällöin katsoa sitoutuneen joukkueessa tai ryhmässä jatkamiseen alkavan toimintakauden loppuun saakka, vaikka mitään nimenomaista sopimusta ryhmässä jatkamisesta ei olisikaan tehty. Samalla lapsi tai nuori ja hänen vanhempansa sitoutuvat myös kaikkiin ryhmään kuulumisesta aiheutuviin maksu- ja muihin velvoitteisiin seuraavan toimintakauden loppuun saakka.

 

Siirtyminen toiseen seuraan (ei pelaajaliikennesopimukseen kuuluva seura)

Pelaajasiirtojen aikarajat (SJL Kilpailusäännöt)

Siirtoaika B-nuoret (s.2000 - ) ja nuoremmat

Pelaajan, jolla ei ole voimassaolevaa pelaajasopimusta, on 30.06. mennessä joko tehtävä pelaajasopimus jonkun seuran kanssa tai ilmoitettava kirjallisesti edustusoikeuden omaavalle seuralle mahdollisesti vaihtavansa seuraa saadakseen vapaan edustusoikeuden siirron. Pelaajasiirtoja voidaan kausittain tehdä B-E –juniori-ikäisissä seuraavina aikoina:

· 1.5. – 30.6. vapaa siirtoaika

· 1.7. – 31.7. ei siirtoaikaa

· 1.8. – 31.8. siirtoaika molempien seurojen yhteisellä suostumuksella

· 1.9. – 31.10. siirtoaika vain niille jotka eivät ole edustaneet sarjaotteluissa kuluvalla kaudella mitään seuraa

· 1.11. – 30.11. siirtoaika molempien seurojen yhteisellä suostumuksella

· 1.12. – 1.1. siirtoaika vain niille jotka eivät ole edustaneet sarjaotteluissa kuluvalla kaudella mitään seura

· 2.1. – 15.2. siirtoaika molempien seurojen yhteisellä suostumuksella Siirtoaika päättyy aina kyseisenä päivänä klo 23.59.59.

Siirtoaika A-nuoret (- s.1999) ja vanhemmat

Pelaaja, jolla ei ole voimassa olevaa pelaajasopimusta tai kirjallista sitoutumista mihinkään seuraan eikä ole osallistunut alkaneella kaudella joukkueen toimintaan, voi vapaasti siirtyä toiseen seuraan (siirtomenettelyn mukaisesti) siirtoaikojen puitteissa. Jos pelaaja on osallistunut joukkueen toimintaan, riippumatta kirjallisesta pelaajasopimuksesta tai sitoumuksesta, ei pelaajalla ole vapaata siirto-oikeutta mikäli seura pystyy osoittamaan kiistattomat taloudelliset vastuut jotka pelaajan osallistumisesta seuran toimintaan hänen kohdallaan on syntynyt. Pelaajasiirtoja voidaan kausittain tehdä aikuisissa – A-nuorissa seuraavina aikoina:

· 1.5. – 30.6. vapaa siirtoaika

· 1.7. – 31.7. ei siirtoaikaa

· 1.8. – 15.2. siirtoaika molempien seurojen yhteisellä suostumuksella Siirtoaika päättyy aina kyseisenä päivänä klo 23.59.59.

Mikäli kyseessä on nuorempi pelaaja kuin A-ikäinen ja pelaajasiirto tehdään aikana jolloin nuorempien (B-E) siirtoja ei voi tehdä, ei hän voi uudessa seurassaan edustaa B- nuorten tai nuorempien joukkueita ennen kuin nuorempien siirtojen aikaraja on avoinna. Tämä koskee pelaajia jotka ovat edustaneet edellistä seuraansa kuluvalla kaudella sarjaottelussa.

Pelaajien siirtoihin, joukkueiden ilmoittamiseen eri SJL:n sarjoihin ja muihin seuratoimintaan liittyviin asiointeihin SJL:n eri toimijoiden suuntaan on SJL:n ohjeistuksen mukaisesti seuroista nimetty kontaktihenkilöt, joita HYRI- seuroissa ovat seurojen toiminnanjohtajat ja valmennuspäälliköt.

 

Siirtyminen seuran (ml HYRI) sisällä

Pelaajan siirtyminen HYRI-joukkueesta toiseen

HYRIn vanhemmissa ikäluokissa (HYRI C-A) pyritään pelaamaan edustusjoukkueillaan niin korkealla alueellisella tai valtakunnallisella tasolla kuin mahdollista. Siksi on tarkoituksenmukaista, että kullakin kaudella sen hetken parhaat juniorit pelaavat ikäluokkansa edustusjoukkueissa.

Joukkueiden perustamisjärjestys HYRI- eri ikäluokissa on Kilparyhmä – Haastajaryhmä - Team

Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen tapahtuu seuran valmennuspäällikön päätöksellä. Päätöksen pohjaksi valmennuspäällikkö keskustelee pelaajan, tämän vanhempien/huoltajien sekä molempien joukkueiden valmentajien kanssa. Pelaajien siirtyminen HYRI- joukkueiden välillä ei saa vaarantaa joukkueiden toiminnallisia ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.

Pelaaminen vuotta nuoremmissa sovitaan pelaajan, vanhempien, valmentajien, joukkueenjohtajien ja valmennuspäällikön kesken. Lopullisen päätöksen tekee valmennuspäällikkö. Pelaaminen ja harjoitteleminen ikäluokkaansa vanhemmassa joukkueessa arvioidaan tapauskohtaisesti. Arviot tekee valmennuspäällikkö valmentaja pelaajaa ja vanhempia kuullen. Tavoite on, että siirtyvälle pelaajalle taataan mahdollisuus riittävään peliaikaan joukkueessa, johon hän siirtyy.

Pelaajan värvääminen toisesta HYRI ja emoseuran joukkueesta on ehdottomasti kiellettyä!

 

HUOM!!! Jos et tiedä miten pelaajien toimimisessa eri ryhmien välillä kuuluu menetellä, KYSY valmennuspäälliköltä